Thuốc

 Capriles

SĐK: VD-26814-17

Thuốc

– tase

SĐK: VD-13780-11

Thuốc

– Tryox

SĐK: VN-6477-08

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base

. 5% Dextrose in water solution for intravenous infusion

SĐK: VN-14667-12

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base

.10% Dextrose Injection

SĐK: VN-14518-12

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base

0,18% Natri clorid và 4, 3% glucose

SĐK: VNB-1283-02

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base

0,9% Natri clorid và 5% glucose

SĐK: VNB-1284-02

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base

0,9% Sodium Chloride

SĐK: VN-2595-07

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base

0,9% Sodium Chloride Solution for I.V. Infusion

SĐK: VN-5523-08

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base

0.9% Sodium Chloride Injection

SĐK: VN-6599-08

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base

0.9% Sodium Chloride Intravenous Infusion B.P.

SĐK: VN-15725-12

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base

0.9% Sodium Chloride Solution for I.V. Infusion

SĐK: VN-16752-13

Thuốc

02 Tablet

SĐK: VN-5518-10

Thuốc

02-Cef

SĐK: VN-4869-07

Thuốc

1-AL

SĐK: VN-17635-14

Thuốc

1-AL

SĐK: VN-17818-14

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base

10% Dextrose

SĐK: VNB-1200-03

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base

10% Dextrose in Water Parenteral Solution for Intravenous Infusion

SĐK: VN-5524-08

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base

10% Dextrose in Water Parenteral Solution for Intravenous Infusion

SĐK: VN-16753-13

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base

10% Dextrose Injection

SĐK: VN-6600-08

Khoáng chất và Vitamin

10% Fat Emulsion Injection

SĐK: VN-5396-08