Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base

5% dextro and 0,9% sodium chloride

SĐK: VNB-1201-03

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base

5% Dextrose injection

SĐK: VN-14032-11

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base

5% Dextrose 500ml inj Infusion

SĐK: VN-16866-13

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base

5% Dextrose in Lactated Ringers

SĐK: VN-5802-01

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base

5% Dextrose in water solution for IV infasion

SĐK: VN-2319-06

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base

5% Dextrose injection

SĐK: VN-1782-06

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base

5% Dextrose Injection

SĐK: VN-6601-08

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base

5% Glucose

SĐK: VN-2598-07

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base

5% Glucose Injection 500ml:25g

SĐK: VN-15332-12

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base

5% Glucose Intravenous Infusion B.P.

SĐK: VN-15228-12

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base

5D

SĐK: VN-4890-07

Thuốc

8 Horas

SĐK: VN2-112-13

Thuốc

8 Horas

SĐK: VN2-113-13

Thuốc

8 Horas

SĐK: VN2-114-13

Khoáng chất và Vitamin

9 vitamin

SĐK: VD-4622-08

Thuốc

9PM

SĐK: VN-21186-18

Thuốc

A cin 250

SĐK: VN-7303-03

Thuốc

A giao-HD

SĐK: VD-30666-18

Thuốc

A tử hoàn

SĐK: V1306-H12-10