Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base

. 5% Dextrose in water solution for intravenous infusion

SĐK: VN-14667-12

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base

.10% Dextrose Injection

SĐK: VN-14518-12

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base

0,18% Natri clorid và 4, 3% glucose

SĐK: VNB-1283-02

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base

0,9% Natri clorid và 5% glucose

SĐK: VNB-1284-02

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base

0,9% Sodium Chloride

SĐK: VN-2595-07

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base

0,9% Sodium Chloride Solution for I.V. Infusion

SĐK: VN-5523-08

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base

0.9% Sodium Chloride Injection

SĐK: VN-6599-08

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base

0.9% Sodium Chloride Intravenous Infusion B.P.

SĐK: VN-15725-12

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base

0.9% Sodium Chloride Solution for I.V. Infusion

SĐK: VN-16752-13

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base

10% Dextrose

SĐK: VNB-1200-03

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base

10% Dextrose in Water Parenteral Solution for Intravenous Infusion

SĐK: VN-5524-08

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base

10% Dextrose in Water Parenteral Solution for Intravenous Infusion

SĐK: VN-16753-13

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base

10% Dextrose Injection

SĐK: VN-6600-08

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base

10% Glucose Intravenous Infusion B.P

SĐK: VN-2596-07

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base

10% Glucose Intravenous Infusion B.P.

SĐK: VN-15226-12

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base

20% Dextrose in Water for Intravenous Infusion

SĐK: VN-5525-08

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base

20% Dextrose in Water for Intravenous Infusion

SĐK: VN-16754-13

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base

20% Glucose Intravenous Infusion B.P

SĐK: VN-2597-07

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base

20% Glucose Intravenous Infusion B.P.

SĐK: VN-15227-12

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base

30% Dextrose in Water

SĐK: VN-5526-08

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base

30% Dextrose in Water

SĐK: VN-16755-13

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base

4,2 % W/V Sodium Bicarbonate

SĐK: VN-7062-02

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base

4,2% w/v Sodium Bicarbonate

SĐK: VN-4166-07

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base

4.2% w/v Sodium Bicarbonate

SĐK: VN-18586-15