Dung dịch thẩm phân phúc mạc

Bidihaemo 1Ac

SĐK: VD-0223-06

Dung dịch thẩm phân phúc mạc

Bidihaemo 2A

SĐK: VNA-4203-05

Dung dịch thẩm phân phúc mạc

Bidihaemo 2B

SĐK: VNA-3895-05

Dung dịch thẩm phân phúc mạc

Bidihaemo 3A

SĐK: VNA-4592-05

Dung dịch thẩm phân phúc mạc

Bidihaemo-2Ac

SĐK: VD-1974-06

Dung dịch thẩm phân phúc mạc

Bidiheamo 1A

SĐK: VNA-3590-05

Dung dịch thẩm phân phúc mạc

CAPD 1,5GLU

SĐK: VNB-0780-01

Dung dịch thẩm phân phúc mạc

CAPD 1,5GLU

SĐK: VN-7059-02

Dung dịch thẩm phân phúc mạc

CAPD 2,5GLU

SĐK: VNB-0781-01

Dung dịch thẩm phân phúc mạc

CAPD 2,5GLU

SĐK: VN-7060-02

Dung dịch thẩm phân phúc mạc

CAPD 4, 25GLU

SĐK: VNB-0782-01

Dung dịch thẩm phân phúc mạc

Dianeal low cacium

SĐK: VN-21178-18

Dung dịch thẩm phân phúc mạc

Dianeal Low Calcium

SĐK: VN-9918-05

Dung dịch thẩm phân phúc mạc

Dianeal Low Calcium

SĐK: VN-9919-05

Dung dịch thẩm phân phúc mạc

Dianeal Low Calcium

SĐK: VN-9920-05

Dung dịch thẩm phân phúc mạc

Dung dịch Thẩm phân máu đậm đặc HD 2B

SĐK: VNB-2822-05

Dung dịch thẩm phân phúc mạc

Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc HD 3A

SĐK: VNB-4179-05

Dung dịch thẩm phân phúc mạc

Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc HD 5A

SĐK: VNB-4180-05

Dung dịch thẩm phân phúc mạc

Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc HD 6A

SĐK: VNB-4181-05

Dung dịch thẩm phân phúc mạc

Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc HD-1A

SĐK: VD-4846-08