Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base

10% Glucose Intravenous Infusion B.P

SĐK: VN-2596-07

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base

10% Glucose Intravenous Infusion B.P.

SĐK: VN-15226-12

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base

20% Dextrose in Water for Intravenous Infusion

SĐK: VN-5525-08

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base

20% Dextrose in Water for Intravenous Infusion

SĐK: VN-16754-13

Khoáng chất và Vitamin

20% Fat Emulsion Injection

SĐK: VN-5397-08

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base

20% Glucose Intravenous Infusion B.P

SĐK: VN-2597-07

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base

20% Glucose Intravenous Infusion B.P.

SĐK: VN-15227-12

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base

30% Dextrose in Water

SĐK: VN-5526-08

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base

30% Dextrose in Water

SĐK: VN-16755-13

Khoáng chất và Vitamin

3B Medi

SĐK: VD-5838-08

Thuốc

3B Medi

SĐK: VD-5838-08

Khoáng chất và Vitamin

3B-Medi

SĐK: VD-22915-15

Khoáng chất và Vitamin

3B-Medi tab

SĐK: VD-26870-17

Khoáng chất và Vitamin

3BTP

SĐK: VD-26140-17

SĐK: 2333/2009/YT-CNTC

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base

4,2 % W/V Sodium Bicarbonate

SĐK: VN-7062-02

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base

4,2% w/v Sodium Bicarbonate

SĐK: VN-4166-07

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base

4.2% w/v Sodium Bicarbonate

SĐK: VN-18586-15

Khoáng chất và Vitamin

4B with ginseng

SĐK: VN-8000-09

Khoáng chất và Vitamin

5 Vitamin

SĐK: VNA-3207-00